Koronki do Niepokalanego Serca Maryi


Koronka do Niepokalanego Serca Maryi


(Odmawia się na Różańcu)

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Całym sercem czczę Cię i wielbię, o Niepokalane Serce Maryi, i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go miłością czystszą i gorętszą i kierowania wszystkich moich spraw ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Na dużych paciorkach: Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Na 10 małych paciorkach: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Na zakończenie: Niech zawsze i wszędzie będzie znane, kochane, wielbione i czczone Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej. Amen.

***

„Modlitwa, Ofiara i Pokuta – jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu” ZBIÓR MODLITW Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Do użytku wewnątrzkościelnego. Wrocław 2010 rok.

Koronka do Niepokalanego Serca Umiłowanej Oblubienicy Ducha Świętego Pani Maryi


Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

Koronkę odmawia się na Różańcu.

Na początku: (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach: Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym,
umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.
Amen.

Na 10 małych paciorkach: Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy.

Po każdym dziesiątku: Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

Na zakończenie: (3 razy) Chwała Ojcu…


Koronka do Serca Maryi


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

I. Dziewico Niepokalana, bez grzechu poczęta, któraś wszystkie poruszenia Swego Serca przeczystego do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli, uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechu i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Boga.

Ojcze nasz…

(7 razy) Zdrowaś Maryjo…

II. Podziwiam, Maryjo, głęboką pokorę Twoją, w której błogosławione Serce Twoje zaniepokoiło się, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, żeś została wybrana na Matkę Syna Bożego, chociaż sama uznałaś się najniższą służebnicą Pańską. Wstydząc się pychy swojej, proszę Cię o łaskę serca skruszonego i uniżonego, bym, poznając swoją nędzę, mógł otrzymać chwałę, obiecaną tym, którzy są prawdziwie
pokornego serca.

Ojcze nasz…

(7 razy) Zdrowaś Maryjo…

III. Dziewico błogosławiona, któraś w najsłodszym Sercu Swoim zachowała jako cenny skarb słowa Swojego Syna Jezusa, a rozmyślając wzniośle tajemnice w nich zawarte, żyłaś jedynie dla Boga, wstydzę się przed Tobą, że moje serce tak zimne. O droga Matko, wyjednaj mi, bym, rozmyślając nieustannie w sercu swoim o prawie Bożym, usiłował Ciebie naśladować w gorliwym ćwiczeniu się w cnotach chrześcijańskich.

Ojcze nasz…

(7 razy) Zdrowaś Maryjo…

IV. Chwalebna Królowo męczenników, której Serce święte zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem, zapowiedzianym przez świętego starca Symeona, wyjednaj dla mego serca prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwności nieszczęsnego życia doczesnego, abym, krzyżując swe ciało z jego pożądliwości i idąc w umartwieniu krzyża, okazał się prawdziwie synem Twoim.

Ojcze nasz…

(7 razy) Zdrowaś Maryjo…

V. Różo Mistyczna, Maryjo, której Serce najmilsze, płonie ogniem najżywszej miłości przyjęło nas u stóp krzyża za dzieci, przez co stałaś się najczulszą Matką naszą, spraw to, bym czuł słodycz Twego macierzyńskiego Serca i potęgę Twego orędownictwa u Jezusa we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Niech serce moje z Twoim zawsze zjednoczone miłuje Jezusa teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

(7 razy) Zdrowaś Maryjo…

***

„Modlitwy do Matki Boskiej Płaczącej z Syrakuz o nawrócenie i przemianę życia” O. Stanisław Maria Kałdon OP. Wydawnictwo M, Kraków 2007 rok.

Koronka do Serca Matki Bolesnej ku czci Siedmiu Jej Boleści


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boleść 1: Proroctwo Symeona

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 2: Ucieczka do Egiptu

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 3: Zgubienie Jezusa

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 4: Spotkanie Jezusa niosącego krzyż

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 5: Konanie Jezusa

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 6: Przebicie włócznią Boku Jezusa

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Boleść 7: Złożenie do grobu Jezusa

Zdrowaś Maryjo…

Akt: Święta Matko, spraw to, proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte!

Antyfona: „Gdy ujrzał Jezus Matkę, swoją pod krzyżem i ucznia, którego miłował, rzekł Matce swojej: „Niewiasto, oto syn Twój”. Potem rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

K. Maryjo Dziewico, dla zasług tylu boleści.
W. Doprowadź nas do radości w Królestwie Niebieskim.

K. Módlmy się: Boże, podczas Twojej Męki, według przepowiedni Symeona, najsłodszą duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojej, przeniknął miecz boleści, spraw łaskawie, abyśmy, oddając Jej cześć jako Matce Bolesnej, przez Jej pośrednictwo doznali zbawiennych skutków Twojej Męki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
Odmawia się na Różańcu.

Na pamiątkę i cześć pięciu Ran naszego Zbawiciela żegnamy się 5 razy: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach: Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na 10 małych paciorkach: Matko, ratuj nas, przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie (3 razy): Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

***

Matka Boża prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej oto modlitwy, w ten sposób mówiąc: Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy, którą kierujecie do Mnie, następującą prośbę: Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana. Pozdrawiajcie się słowami: Płomień Miłości Jezusa i Maryi niech płonie w sercach naszych – teraz i na wieki.

Prośby i obietnice Jezusa i Maryi

1. Moją pierwszą i najważniejszą prośbą jest: Oddawajcie publicznie część, uwielbiajcie pięć Świętych Ran Mojego Boskiego Syna! To nie ma być jakieś prywatne nabożeństwo, lecz publiczne oddawanie wielkiej czci.
2. Odnośnie do czci pięciu Świętych Ran brzmią zgodnie słowa Jezusa i Maryi następująco: Ku uczczeniu Moich pięciu Świętych Ran czyńcie kolejno pięć razy znak Krzyża Świętego. Jednocześnie ofiarujcie siebie w Moich Świętych Ranach Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. Gdy czynisz znak Krzyża Świętego, wpatruj się w Moje zakrwawione oczy, pogrążaj się w nich i pomyśl o tych razach, które Ja także od ciebie otrzymałem.
3. Odbywajcie Godzinę Świętą w rodzinie! Uważajcie czwartki i piątki jako osobliwe dni łaski. W te dni właśnie ofiarujecie pokutne zadośćuczynienie Memu Boskiemu Synowi! Tę Świętą Godzinę niech wypełnią nabożne pieśni, rozważania, różne modlitwy, szczególnie Różaniec, Drogę Krzyżową. Rozpoczynajcie tę Godzinę ku czci pięciu Świętych Ran pięciokrotnym przeżegnaniem się, w taki też sposób należy tę Godzinę zakończyć. Zapalcie np. świecę dla przypomnienia Mojej Obietnicy. Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza.
4. Proszę Ojca Świętego, by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona 2 lutego, w Święto Matki Boskiej Gromniczej.
5. Moje szczególne błogosławieństwo daję poprzez Ojca Świętego tym rodzinom, które przyjmując Moją Boską Wolę współdziałają w Moim stwórczym dziele.
6. Jeżeli w stanie łaski bierzecie udział we Mszy Św. nieobowiązkowej, wtedy Płomień Mojej Miłości ogarnie ową osobę, za którą tę Mszę Św. ofiarujecie. W czasie udziału w tej Mszy Św. oślepienie szatana wzrasta, zależnie od stopnia waszej gorliwości.
7. Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości obejmuje także konających i dusze w czyśćcu cierpiące! Moja prośba jest, byście się tak zorganizowali i podzielili między siebie nocne czuwanie, żeby nie brakowało żadnej minuty czuwania. Jak długo ktokolwiek – powołując się na Mój Płomień Miłości – trwać będzie na nocnej modlitwie, tak długo nikt z umierających z jego otoczenia nie zostanie potępiony, to przyrzekam. (Jeśli stanowicie liczne grono osób pokutnego zadośćuczynienia, wtedy zadowolę się nawet 5- minutowym czuwaniem każdej osoby). Im gorliwsza jest modlitwa, tym większe będzie oślepienie szatana, a biedny konający zaczerpnie nowej siły, aby mógł zadecydować o swym przyszłym losie.
8. Kto powołując się na Mój Płomień Miłości odmówi 3 razy Zdrowaś Maryjo…- uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z Czyśćca. – Kto w listopadzie, powołując się na Mój Płomień Miłości, odmówi 1 raz Zdrowaś Mario…- uwalnia 10 biednych dusz z czyśćca.
9. Jeśli kapłani zachowują w poniedziałki ścisły post o chlebie i wodzie, to uwolnią oni podczas każdej Mszy Św., jaką odprawią w danym tygodniu – w czasie konsekracji – wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego… Jeśli osoby Bogu poświęcone i osoby świeckie zachowują w poniedziałki ścisły post, to uwolnią również podczas każdej Mszy Św., w której w danym tygodniu biorą udział, wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego w chwili przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa… Dla tych, którzy przestrzegają regularnie postu wystarczy, gdy ten post zachowują do godz. 18:00. Wtedy winni zastępczo odmówić jedną z czterech części Różańca Św. za dusze w Czyśćcu cierpiące, ale jeszcze tego samego dnia.
10. Kościół powszechny znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i temu nie możecie nic zaradzić ziemskimi środkami i wysiłkami. Jedynie Trójca Przenajświętsza wraz z Matką Bożą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi, jak również współdziałanie
wszystkich przez was uwolnionych dusz czyśćcowych mogą jeszcze pomóc Kościołowi Wojującemu.
11. Najświętszej Krwi Pańskiej: Także podczas Mszy Św. i po Komunii Świętej mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi: Mój Stół jest niezmiennie zastawiony. Ja jako gospodarz ofiarowałem wszystko. Daję wam nawet siebie samego. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. Zauważcie ożywienie, które moja Najświętsza Krew powoduje w was. Nie bądźcie obojętni. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu, lecz ogień miłości, tej miłości, która w was poprzez Moją miłość i poprze zemnie Mnie płonąć będzie, a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy.
12. Patrz wytrwale w Moje oczy, których przenikające spojrzenie oślepia szatana… Ja chcę, abyście byli w waszych walkach ściśle ze Mną złączeni i polegając na Mnie, zawsze patrzyli w górę!…
13. Codzienne ofiarowanie. Matka Boża: Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski, także wówczas, poprzez to ofiarowanie wzmaga się oślepienie szatana. Żyjcie zatem w Mojej łasce, aby oślepienie szatana powiększyło się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski, które wam daję, jeżeli je dobrze użyjecie – a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać – spowodują w następstwie poprawę wielu dusz. Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi rozpocząć się ten wielki wylew łaski, która poruszy świat. Każdy, kto to posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem Matką dla wszystkich!
14. Proście świętego Józefa, Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości! Moje dzieci, słuchajcie, ramię Mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. Nie mogę go już prawie powstrzymać. Pomóżcie mi! – Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości, wspólnie uratujemy świat!

***

„Modlitwa, Ofiara i Pokuta – jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu” ZBIÓR MODLITW Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Do użytku wewnątrzkościelnego. Wrocław 2010 rok.


Koronka do Niepokalanego Serca Pani Maryi


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na medaliku z Niepokalanym Sercem Pani Maryi: Chwała Tobie Trójco Przenajświętsza za łaski, przywileje i błogosławieństwa nadane Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na 5 niebieskich paciorkach: Na cześć Radości Serca Pani Maryi

Chwała Ojcu… oraz: Ciesz się i raduj Niepokalane Serce Maryi.

Na 5 czerwonych paciorkach: Na cześć Boleści Serca Pani Maryi

Chwała Ojcu… oraz: Niech będzie błogosławione Bolesne i Niepokalane Serce Maryi.

Na 5 złotych paciorkach: Na cześć Uwielbienia Serca Pani Maryi

Chwała Ojcu… oraz: Niech triumfuje i króluje Niepokalane Serce Maryi.

Na zakończenie:

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

Niepokalane Serce Maryi, bądź moją ucieczką.

Święty Józefie, Oblubieńcze Niepokalanego Serca, módl się za nami.


Koronka za zmarłych do Serca Maryi


Do odmawiania na Różańcu

Na początku: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na dużym paciorku: Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą.
Ufam Tobie, boś Dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś godzien największej miłości. Z miłości ku Tobie kocham wszystkich bliźnich moich.

Na 10 małych paciorkach: Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem. Pociechą tych, co cierpią. Módl się za nami, za konającymi i za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Na zakończenie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…  lub Psalm 130 (129) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie…

***

(„Do prywatnego odmawiania. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 22. 05. 1998 r., 680/K/98″)

Koronka za dusze zmarłych do Najsłodszego Serca Maryi


Koronkę tę odmawia się na Różańcu.

Na krzyżyku: Psalm 130 – Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: Akty: Wiary, Nadziei i Miłości:

Wierzę w Ciebie, o Panie, ponieważ jesteś Prawdą wiekuistą.
Ufam Ci, o Panie, ponieważ jesteś nieskończenie dobry.
Miłuję Cię, o Boże mój nade wszystko, ponieważ jesteś najwyższej czci i miłości godzien, – miłuję bliźnich moich dla miłości Twej.

Na 10 małych paciorkach: Najsłodsze Serca Maryi, ratuj mnie!

Po każdej dziesiątce: Wieczny odpoczynek…

Na zakończenie: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Koronka za dusze zmarłych do Niepokalanego i Najsłodszego Serca Maryi


Koronkę odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ofiarowanie: Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.).

Na dużych paciorkach: Uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje:

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.

Na 10 małych paciorkach: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Na zakończenie: Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci odpusty, jakich mogłem(am) dostąpić i proszę Cię, abyś je przyjął za dusze w Czyśćcu cierpiące, (albo za duszę N.).

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Słodkie Serce Maryi, módl się za nami!

Różaniec Seraficki do Niepokalanego Serca Maryi


Rozważanie Koronki Franciszkańskiej do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny „Koronki Serafickiej”.

Taką wersje Koronki Serafickiej z dopowiedzeniami i rozważaniami o Radościach Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi odmawiał Św. Jan Maria Vianney.

Oczywiście można wszystkie sposoby odmawiania tej Koronki połączyć, by zgłębiać tajemnice.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga…

Tajemnica I

W pierwszej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, gdy archanioł Gabriel zwiastował jej, że zostając zawsze Dziewicą, pocznie Syna
Bożego wszechmocą Ducha Świętego. „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła.

Tajemnica II

W drugiej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, gdy Elżbieta przy Jej nawiedzeniu wysławiała Ją jako błogosławioną Matkę Boga.
„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością do Elżbiety niosła.

Tajemnica III

W trzeciej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, gdy przy zachowaniu chwały dziewictwa porodziła Zbawiciela świata w Betlejem
i adorowała Go złożonego w żłobie. „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością w Betlejem porodziła.

Tajemnica IV

W czwartej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, gdy Mędrcy, oświeceni prawdziwą wiarą, adorowali Jej boskie Dziecię i złożyli Mu
złoto, kadzidło i mirrę. „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością Trzem Królom do uczczenia podała.

Tajemnica V

W piątej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, kiedy po trzech dniach znalazła swojego Syna Jezusa w świątyni, gdzie siedział
wśród uczonych w Piśmie, słuchał ich i zadawał im pytania. „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością w świątyni odnalazła.

Tajemnica VI

W szóstej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, gdy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Jej w chwale, aby Ją za
mnóstwo Jej boleści napełnić niebieską pociechą. „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Któregoś Ty, Panno, z radością pierwsza po Zmartwychwstaniu ujrzała.

Tajemnica VII

W siódmej tajemnicy rozważać będziemy radość, jaka napełniała Niepokalane Serce
Maryi, kiedy Jej boski Syn wziął ją do nieba i ukoronował na Królową nieba i ziemi.
„Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo”, po słowie „Jezus”: Który Cię, Panno, radosną wziął do nieba.

Dwa „Zdrowaś Maryjo” oraz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

Różaniec wynagradzający za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi


NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA

Modlitwa Anioła
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P.  O Maryjo, Matko Przeczysta. Klękamy dziś przed Tobą i prosimy, abyś rozpaliła nasze serca miłością do Twojego Syna, aby ta miłość wynagradzała Ci zniewagi, jakie ranią Twoje Niepokalane Serce. Chcemy towarzyszyć Ci w przeżywaniu tajemnic życia Jezusa i Twojego życia – dzisiaj szczególnie w tajemnicach radosnych. Prosimy Cię, wlej w nasze serca te uczucia, którymi płonęło Twoje Niepokalane Serce. Pozwól nam przeżywać te wydarzenia wraz z Tobą, patrzeć na nie Twoimi oczami, wejść w nie tak głęboko jak gdybyśmy naprawdę w nich uczestniczyli. Niech to doświadczenie jedności z Tobą czyni nas podobnymi do Ciebie. Zjednocz nasze życie z Twoim życiem, nasze serca – z Twoim Sercem. Naucz nas naśladować Jezusa i prowadź do Niego, abyśmy razem z Tobą tylko dla Niego żyli i Jemu oddawali chwałę.

Matko Najświętsza, ofiarujemy Ci ten różaniec za wszystkie grzechy popełniane przeciw Twemu Niepokalanemu Sercu.

Wierzę w Boga Ojca…, Ojcze nasz…

P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała ukazać nam Twoje Niepokalane Serce oplecione cierniami.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała prosić nas o wynagrodzenie za obelgi przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu, Matko.

W. Święta Maryjo, Matko Boża,…

P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała wskazać na grzechy przeciwko godności Bożego Macierzyństwa.

W. Święta Maryjo, Matko Boża,…

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

(po każdej dziesiątce różańca)

P. O mój Jezu…

W. … przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Aby nasz świat przyjął Jezusa: w sercu człowieka, w rodzinach, w dorobku kultury, w ustawach społecznych.

W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Aby nasz świat był wrażliwy na tych, którzy czekają, niepokoją się, potrzebują bliskości.

W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo.

3. Boże Narodzenie

Aby serca ludzi, rodziny i narody otworzyły się na przyjęcie Jezusa.

W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Aby człowiek pozostał blisko Boga zarówno w czasie dobrobytu i trudu, szczęścia i cierpień.

W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Aby nasz świat uczciwie szukał Jezusa w stworzonych dziełach, w Ewangelii, w Kościele.

W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie, Matko.

P. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

15 MINUTOWE ROZWAŻANIE

II TAJEMNICA RADOSNA: NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Maryja u Elżbiety

Milczenie jest złotem. Jest ono czasem koniecznością. Maryja z Nazaretu pogrążyła się w milczeniu po spotkaniu z aniołem Gabrielem. Była zafascynowana treścią posłania anielskiego. Rozważała je ciągle w swoim sercu. Był to Jej styl. Tak będzie reagować zawsze, gdy zostanie skonfrontowana z wielkimi sprawami Wszechmocnego. Milczała, bo słowa stały się nagle zbyt „ciasne”, „przykrótkie”, mało nośne. Milczała, bo nie było partnera do rozmowy. Ci, których kochała, nie uwierzyliby w posłannictwo anioła. Mówiliby pewnie za plecami o egzaltacji wynikającej z fazy dojrzewania, o urojeniach na tle religijnym lub marzeniach spowodowanych tęsknotą Izraela za Mesjaszem.

Milczała więc Maryja, ufając Bogu, że wszystko poukłada jak trzeba. Po pewnym czasie była pewna, że zostanie matką. Wiele razy rozmawiała z Anną, jak to jest, gdy dziewczyna zostaje matką. Miała więc potwierdzenie, że rozmowa z aniołem nie była grą wyobraźni. Myślała też ciągle o Elżbiecie, o której anioł wspomniał, że również zostanie matką, mimo starszego wieku. Była przekonana, że syn Elżbiety jest ściśle związany z Jej tajemnicą. Został włączony w los Jej Syna, który jest Synem Najwyższego. Dojrzewała w niej myśl o odwiedzeniu krewnej. Z Elżbietą będzie mogła swobodnie rozmawiać o wielkich rzeczach, które Jej uczynił Wszechmocny. Dowie się także, czy Elżbieta faktycznie oczekuje dziecka, co będzie kolejnym potwierdzeniem posłannictwa Gabriela. Cudowny jest Bóg w swoich zrządzeniach. Wszystko układa przejrzyście, konsekwentnie realizuje swoje plany, licząc się przy tym z wolnością człowieka.

Maryja oznajmiła rodzicom, że pragnie odwiedzić Elżbietę. Nie byli zachwyceni pomysłem Córki. Ich zdaniem Maryja zachowywała się od jakiegoś czasu dość dziwnie. Zamknięta w sobie, zamyślona, czasem uśmiechająca się do kogoś nieobecnego. Rodzice nie wiedzieli jeszcze, że rozmawiała ze swoim Synem, witając Go czule i prosząc, żeby mogła być dla Niego dobrą Matką. Przekonała w końcu rodziców do swojego planu odwiedzenia cioci Elżbiety w Ain Karim. Musiała wiele razy wysłuchiwać napomnień i dobrych rad: żeby na siebie uważała, żeby przed nocą chroniła się u dobrych ludzi, żeby unikała w drodze nieznajomych, a zwłaszcza mężczyzn.

Elżbieta została wtajemniczona przez Ducha Świętego w historię Maryi, stąd radosny okrzyk na powitanie krewnej z Nazaretu i słowa błogosławieństwa pod Jej adresem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Obie kobiety wielbiły Boga, który zechciał wkroczyć w historię ludzi, żeby jej nadać nowy wymiar. Obie wiedziały, że nie chodzi o Jego „normalną” obecność poprzez prawa ustanowione od zarania dziejów, porządkujące dzieło stworzenia i nadające mu określony sens. Nie chodziło także – jak zauważył Romano Guardini – o intensywną obecność Boga w konkretnym człowieku, lecz o szczególne wkroczenie samego Stwórcy w historię ludzi z samowolnego postanowienia i absolutnej wolności. Guardini stwierdza, że odwieczny, wolny Bóg nie ma własnego przeznaczenia. Przeznaczenie jest tylko udziałem ludzi umieszczonych w czasie i przestrzeni. Wcielenie Syna Bożego znaczy więc, że Bóg wkroczył w historię i wziął na siebie ludzki los, ludzkie przeznaczenie.

Maryja i Elżbieta wielbiły spontanicznie tajemnicę Wcielenia. Przyjmowały ją głęboką wiarą. Do Bożych tajemnic nie pasuje bowiem klucz ludzkiej, intelektualnej żonglerki i logiki. Tajemnica Wcielenia otwiera przed umysłem człowieka i jego sercem oszałamiające, nowe perspektywy i wymiary, niedostępne dla „mędrców szkiełka i oka”. Tajemnice Boże trzeba ufnie kontemplować, nie zaś rozbierać przy pomocy jakiejkokwiek metody naukowej na detale, chcąc Boga „przyłapać” na metodologicznym lub rzeczowym błędzie. Kontemplacja tajemnic Bożych musi się stać modlitwą, zachwytem serca, krzykiem radości, czego wspaniałym przykładem były dwie żydowskie matki włączone w tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.

Eucharystyczny klucz

Cud nad cudami, który zmienia wszystko

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Maryjo, Matko Syna Bożego, Matko Kościoła, Matko moja. Wraz z Tobą wyznaję, że należę do Boga, mego Stwórcy i Zbawcy. W Bogu jest mój początek, cel i sens mego życia – wieczność. Twej macierzyńskiej opiece oddaję siebie, moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ucz mnie, jak być posłusznym Bogu i realizować Jego plany. Oddaję Tobie Matko Kościół i świat, Ojczyznę i bliskich. Pomagaj mi zło dobrem zwyciężać. Chcę wynagradzać za swoje grzechy i grzechy świata oraz za wszystko, co rani Twe Niepokalane Serce – modlitwą, cierpieniem i umartwieniem. Maryjo przyjmij moje oddanie.

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Nr 1497/2009 dn. 02.06.2009 r.

***

Istota nabożeństwa polega na wynagrodzeniu za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Jest odpowiedzią Jej dzieci na zniewagi i krzywdy wyrządzone Matce Boga i naszej. Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca powoduje w sercach praktykujących je wzrost miłości do Boga, Maryi i bliźnich oraz prowadzi do zbawienia.

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

1. Spowiedź w intencji wynagrodzenia.

2. Komunia Święta wynagradzająca w pierwszą sobotę miesiąca.

3. Odmówienie jednej części Różańca (części Radosnej) – pięciu tajemnic w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca.

4. Piętnastominutowa medytacja na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych radosnych np. Nawiedzenie Św. Elżbiety w intencji wynagrodzenia i zadośćuczynienia w pierwszą sobotę miesiąca.

W dniu 13 lipca 1917 r. zaraz na początku trzeciego z kolei objawienia w Fatimie Matka Boża prosiła dzieci o ofiarowanie cierpień w intencji grzeszników, podając tekst modlitwy, w której wspomina swoje Niepokalane Serce: „O Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Matka Boża mówiła: „Módlcie się, módlcie się wiele i podejmijcie umartwienia za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nikt nie chce umartwiać się za nie i wstawiać się za nimi”.

Po ukazaniu wizji piekła Maryja powiedziała do dzieci fatimskich: „Widziałyście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Pan Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli uczynią to, co wam powiem, zbawi się wiele dusz i zapanuje pokój”.

Innym razem powiedziała: „W godzinę śmierci obiecuję przyjść(…)ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, który w pierwsze soboty pięciu następnych po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią cząstkę Różańca i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając nad piętnastoma tajemnicami, aby mi wynagrodzić”. W 2001 roku Św. papież Jana Paweł II ustanowił Tajemnice Światła, a więc można dodać te pięć tajemnic do rozważania.

W każdym objawieniu Maryja prosiła o odmawianie Różańca: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec”. Wezwanie to powtarza się we wszystkich znanych nam dotąd objawieniach Matki Bożej. Aby zadośćuczynić za grzechy całego świata, pomóc ludziom uwikłanym w grzechy uwolnić się od tego jarzma, prosić i pokój na świecie i w rodzinach.

ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC!!!

Tekst o Nabożeństwie pierwszych pięciu sobót miesiąca oparty na objawieniach w Fatimie: Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 31 X 1998 r. nr. 1637/K/98

Koronka do Dwóch Serc
Koronka do Zjednoczonych Serc

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Medytacja I – Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Medytacja II – Ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Medytacja III – Męki Pańskiej.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Medytacja IV – Boleści Maryi.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Medytacja V – Na przebłaganie do Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Na medaliku Modlitwa do Zjednoczonego Serca Jezusa i Maryi: O Zjednoczone Serce Jezusa i Maryi, Ty tworzysz całą dobroć, całe miłosierdzie, całą miłość. Pozwól memu sercu zjednoczyć się z Twoim, po to by każda moja potrzeba spełniała się w tym Zjednoczonym Sercu. Przede wszystkim, obdarz mnie Twą łaską w tej prośbie:… (wymieniamy prośbę). Pomóż mi rozpoznać i przyjąć Twoją miłość w całym moim życiu. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

***

Koronka do Zjednoczonych Serc (inna nazwa: Koronka do Dwóch Serc) została podyktowana Wizjonerce Maureen z  Misji Świętej Miłości w Maranatha Spring OH w roku 1998 przez Błogosławioną Matkę.